Høst af CarbonFarm forsøg

CarbonFarm forsøgene blev høstet i sidste uge, og vi ser nu frem til opgørelse af målinger i makr og laboratorie. Samdyrkning af byg og ærter sammen viste både spændende resultater og flere udfordringer. I de to økologiske forsøg er det lykkes at lave et kløverdække i de direkte såede led. Udbytte af havre i direkte såede parceller blev dog meget lavt i de økologiske forsøg.
Høst af CarbonFarm forsøg med byg samdyrket med ært ved Søren Christensen, Jerslev

I CarbonFarm forsøgene sammenlignes dyrkning ved direkte såning og med dyrkning med enten harvning eller pløjning. To af fire værter er økologiske.

Høst af byg/ært samdyrket
To conservation agriculture landmænd, Jacob Justesen og Søren Christensen er værter for forsøg ved henholdsvis Yding i Østjylland og Jerslev i Vendsyssel. I år dyrkede de to byg og ært sammen.

Særligt ved vært Søren Christensen i Vendssyssel så vi i år meget store forskelle mellem de parceller, der er jordbearbejdet og de parceller, hvor der er sået direkte. I forsøget i Vendsyssel dominerede ærterne i de parceller, hvor der var sået direkte. Modsat var det meget få ærter i de parceller, hvor der er jordbearbejdet. Denne tydelige forskel så vi ikke i forsøget i Østjylland.

Stor forskel i ukrudt
Forsøget i Vendsysel har været meget plaget af ukrudt. Ved dyrkning af både byg og ærter samtidigt har kemiske bekæmpelsesmulighederne været begrænsede. Der var markant forskel på hvilke arter, der plagede de forskellige forsøgsled.

I pløjede og harvede alle parceller var jævnt over parcellerne fremspiret en del bredbladet ukrudt og særligt snerlepileurt. I de direkte såede parceller var eneste ukrudtsplage stort set tidsler, der stod i store og små kolonier overalt i marken – men dog med størst udbredelse i de parceller, hvor der var sået direkte.

I forsøget ved Yding var mindre plaget i ukrudt. Forsøget ligger tæt på en skov og det dominerende skadedyr i marken var krondyr, der havde trampet og fortæret store områder af forsøget i den del, der lå op mod skoven.

Udbytter er ikke gjort op.
Vi ser frem til endelig udbyttetal og opgørelse andel af henholdsvis ærter og byg.
De foreløbige tal tyder dog på udbytter under 5 ton/ha i forsøget i Vendsyssel.
…. udbytterne var lidt højere i forsøget i Midjylland, hvor problemer med ukrudt da også var væsentlig mindre .. afventer høst en af de nærmeste dage. Disse udbytter er skuffende på trods af, at forsøgene er dyrket med minimal indsats. Der er ikke foretaget sprøjtninger mod hverken svampe eller skadedyr. Gødning er kun tildelt samblandet med såsæd. Der blev da udsået 200 kg NPK 21-3-10 og altså kun 42 kg N pr. ha.
Udsædsmængder var fokseret på stor ærteandel. Det blev udsået 150 kg ærter og 65 kg vårbyg pr. ha.

Andel af henholdsvis byg og ærter varierede meget henover marken. I forsøg i Vendsyssel var andel af ærter størst i de direkte såede parceller.
Fra forsøget i Vendssyssel. Til venstre ses en pløjet parcel, der er plaget af ukrudt – primært snerlepileurt.. Til højre ses en direkte sået parcel. De direkte såede parceller var mere plaget af tidsler end harvede og pløjede parceller.

De økologiske forsøg
Der blev i de to økologiske forsøg dyrket havre i år. I forsøget ved Per Bundgård i Vadum, Vendsyssel var udbyttet umiddelbart tilfredsstillende i de pløjede og de harvede forsøgsled. Hvor der kun var harvet og ikke pløjet var der dog væsentligt mere ukrudt primært i form af bynker.

Direkte såning i kløverdække
Der i er forsøgsled uden jordbearbejdning etableret dække af lavtvoksnede hvidkløver (mikrokløver). Havren blev sået direkte med placering af økologisk gødning (Øgro). Siden er der renholdt alene ved afslåning mellem rækkerne. Både såning og slåning er sket med Robotti robotten fra AgroIntelli.

De var havre i rækkerne ved høst, men udbytte i disse led er meget lavt. Der er behov for at videreudvikle konceptet, så afgrødenre får større konkurrenceeven over for kløveren.

Høst af forsøg ved Per Bundgaard. Her først fra en pløjet parcel.
Høst af harvet parcel ved Per Bundgaard
Høst af direkte sået parcel. Kløveren er veletableret, ukrudt er stort set kun at finde i. Havre var dog dårligt udviklet, og udbyttet var derfor meget lavt.
carbonfarm logo
CarbonFarm projekterne får støtte af GUDP

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.