Conservation Agriculture

På linket herunder, kan du downloade de 4 trin af conservation agriculture:

Brochure 4 trin af conservation agriculture

Hvad er Conservation Agriculture (CA)
Conservation Agriculture er et internationalt anderkendt dyrkningssystem, der forener bæredygtighed og høj produktivitet. FN’s fødevareorganisation FAO anbefaler derfor Conservation Agriculture ved såvel småbønder i udviklingslandene og på store landbrug overalt i verden.

Conservation Agriculture bygger på tre principper:

  1. Minimal forstyrrelse af jorden – kun direkte såning
  2. At jorden aldrig er bar, idet den enten er dækket af en afgrøde, en efterafgrøde eller af afgrøderester (halm mm)
  3. Et varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk (undtagen flerårige afgrøder)
tre principper agriculture

Fordele ved Conservation Agriculture

Biodiversitet
CA har en stor gevinst på biodiversitet, da de efterladte afgrøderester giver føde-og levegrundlag for jordens faunas herunder biller og orm. Der vil dermed også være et øget fødegrundlag for fugleliv, der ikke vil blive skræmt væk af jordbearbejdning og mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Mange insekter og edderkopper kan desuden ikke tåle at blive begravet ved pløjningen. Ved CA vil en øget population af nyttedyr medvirke til at mindske behovet for kemisk bekæmpelse af skadedyr i afgrøderne

Jordstruktur
Pløjning og anden intensiv bearbejdning af jorden hæmmer væksten af naturlige svampe i jorden, som medvirker til at “klistre” jordens partikler sammen og dermed skabe en stabil jordstruktur. Jordstrukturen er vigtig for røddernes vækst og for jordens evne til optage vand fra overfladen og til at fastholde dette vand i jorden, så planterne har det til rådighed, når de har brug for det. Skånsom bearbejdning af jorden er desuden vigtig, når det gælder om at få flest mulig regnorme i jorden. En øget mængde regnorme vil desuden skabe vigtige kontinuerlige makroporer, der kan lede vand, og som rødder kan vokse i. I Conservation Agriculture undgås også den såkaldte pløjesål, hvor jorden pakkes i dybden og planternes vækst hæmmes.

Erosion
Den forbedrede jordstruktur og det beskyttende lag planterester på jordens overflade er medvirkende til, at jorden bliver mindre udsat for erosion. Tab af jordpartikler, organisk materiale og næringsstoffer ved påvirkning fra vand, vind og jordbearbejdning er en stor trussel mod jordens frugtbarhed. I udlandet er det almindeligt at bruge pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture i områder, der er særligt truet af vand- og/eller vinderosion.

Klima
Pløjning og anden intensiv bearbejdning af jord hører til de mest energikrævende opgaver i marken. Derfor giver omlægning til Conservation Agriculture store besparelser på forbruget af brændstof. Reduceret forbrug af fossilt brændstof er et vigtigt middel til at mindske landbrugets klimaaftryk.

Udbytte
Samtidigt med at Conservation Agriculture øger biodiversiteten og mindsker klimapåvirkningen, giver det mindst lige så store afgrødeudbytter og på sigt større udbytter end de nuværende konventionelle, pløjede systemer. I lande med varmere og mere tørt klima end Danmark er der endnu større merudbytter ved at bruge Conservation Agriculture.

Økonomi
Med et udbytte på mindst samme niveau som konventionelt landbrug og mindre udgifter til brændstof og maskiner, giver Conservation Agriculture bedre økonomiske vilkår for den enkelte landmand.

Mange landmænd er tilbageholdende med at omlægge, da det konventionelle, pløjede system har været anvendt i århundreder. Der mangler derfor incitamenter til at overgå til Conservation Agriculture i Danmark. I mange lande, blandt andet Tyskland, Norge, Schweiz og mange stater i USA, gives tilskud til at overgå til Conservation Agriculture.

Læs om dyrkningssystemet hos FAO, fra den europæiske forening for conservation agriculture ECAF og fra andre. Se vores side med links til disse og mange flere.

Hvor galt det kan gå med erosion efter intensiv jordbearbejdning, kan ses i dokumentaren om den amerikanske ”Dust Bowl” i 1930’erne:

CA i Danmark
I Danmark har Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK) fokus på udbredelse af Conservation Agriculture. FRDK har som hovedformål at fremme kendskabet til reduceret jordbearbejdning. Dette sker gennem afholdelse af seminarer, åbent hus arrangementer, etablering af erfa-grupper samt gennem videndeling med fagligt ajourførte konsulenter, som har specialiseret sig i reduceret jordbearbejdning.

Læs mere om foreningens aktiviteter på www.frdk.dk

Hvad er Conservation Agriculture? 
Introduktions video – produceret af Rose Kristoffersen, København Universitet.

Myter om conservation agriculture

myter om conservation agriculture