SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

    1               ANVENDELSE

1.1               Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel mellem Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark, CVR-nr. 25 05 74 81, Industrivænget 22, 3400 Hillerød (herefter ”Foreningen”) og Foreningens erhvervsdrivende kunder (herefter ”Køber” eller ”Medlem”), medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2               Køber er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til afgivne ordrer med Foreningen til tredjemand.

1.3               Foreningen fungerer som indkøbsforening og Køber skal derfor være medlem af foreningen for at kunne handle hos Foreningen.

1.4               Medlemskab af Foreningen kræver, at Medlemmet er erhvervsdrivende og har et CVR-nr.

   2               BESTILLING OG KOMMUNIKATION

2.1               Aftalesproget er dansk.

2.2               Bestilling ske gennem Foreningens webshop på https://shopfrdk.dk

2.3               Bestilling af beklædning skal ske på separate ordrer.

2.4               Overskrifterne i nærværende betingelser er påført for overskueligheden og har ingen retlig relevans i forhold til fortolkning af bestemmelserne.

  3               PRISER

3.1               Alle oplyste priser er, hvis ikke andet er oplyst, i danske kroner eksklusiv moms og afgifter.

3.2               Priserne er kun gældende for levering indenfor Danmarks og Sveriges grænser ekskl. Grønland og Færøerne.

3.3               Alle ordrer tillægges omkostninger til fragt og pakning. Der er fri fragt på ordrer over 5.000 kroner. Dog er der stadig omkostninger til palle

3.4               Afregning sker til Foreningens dagspris på bestillingsdagen, medmindre andet er aftalt ved særskilt aftale mellem Foreningen og Køber.

3.5               Priser på beklædning er oplyst eksklusive omkostning til broderi.

3.6               Priser oplyses og ordrer modtages med forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer.

3.7               Foreningen er berettiget til at foretage forholdsmæssige ændringer i aftalte priser mellem parterne, hvis der sker ændringer i afgifter eller lignende.

   4               LEVERING

4.1               Levering sker til den af Køber anviste leveringsadresse.

4.2               Levering til Norske medlemmer er kun mulig, hvis Medlemmet er importørregistret og med en konto hos ”Felleskjøpet”.

4.3               Foreningen bestiller først varerne hjem, når der er samlet en større ordre. Der kan derfor forekomme varierende leveringstid.

4.4               Ved levering opkræves fragtomkostninger som aftalt.

4.5               Oplysning om leveringsadresse, herunder eventuelle oplysninger om placering på leveringsadressen og krav om kvittering for modtagelse af varen fra Købers side, skal oplyses ved bestillingen. I udgangspunktet har levering fundet sted, når fragtføreren har leveret varen på leveringsadressen uden kvittering fra Køber på modtagelsen.

4.6               Risikoen og ansvaret for produkterne overgår fra Foreningen til Køber, når produkterne er leveret på den aftalte leveringsadresse.

   5               FORSINKELSE

5.1               Hvis Foreningen’s levering af produkter bliver forsinket, er Køber forpligtet til skriftligt at fremsætte en rimelig og sidste leveringsfrist overfor Foreningen. Hvis Foreningen leverer indenfor denne leveringsfrist fremsat af Køber, er Køber ikke berettiget til at hæve den forsinkede ordre og/eller kræve erstatning fra Foreningen.

5.2               Hvis ikke Foreningen foretager levering indenfor den rimelige og sidste leveringsfrist, som er fastsat af Køber i medfør af punkt 5.1, og hvis forsinkelsen kan betragtes som væsentlig for Køber, er Køber berettiget til at hæve den forsinkede ordre, hvilket dog kun kan ske indtil, at Foreningen har foretaget levering. En forsinket ordre berettiger ikke Køber til at annullere/ophæve fremtidige ordrer.

5.3               Foreningens ansvar for forsinkelser er i alle tilfælde omfattet af punkt 10.1-10.5 nedenfor og dermed også begrænset i overensstemmelse hermed.

    6               KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT

6.1               Køber skal straks efter levering af produkterne foretage en tilstrækkelig undersøgelse af de leverede produkter, produkternes mængde og kvalitet samt den medfølgende følgeseddels indhold.

6.2               I tilfælde af mangler skal Køber straks efter, at Køber opdagede eller burde have opdaget mangler ved produkterne, og under alle omstændigheder senest inden for 5 hverdage efter, at Køber har modtaget produkterne, informere Foreningen skriftligt herom. Hvis Køber ikke rettidigt underretter Foreningen om identificerede mangler, fortaber Køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Foreningen for så vidt angår den berørte ordre.

6.3               Reklamationer vedrørende frø skal altid indeholde oplysningerne fra mærkaten på frøsækken.

    7               AFBESTILLING OG RETURRET

7.1               Bestilling er bindende når betaling er sket, og Køber har herefter ikke adgang til afbestilling.

7.2               Køber er ikke berettiget til at returnere produkter til Foreningen.

7.3               Medlemskab af Foreningen kan fortrydes i indtil 30 dage efter betaling ved skriftlig meddelelse til med oplysninger om ordrenr. samt navn og adresse.

    8               MANGLER

8.1               Såfremt leverede varer lider af én eller flere dokumenterede mangler, som Køber har reklameret over inden for den i afsnit 6.2 fastsatte frist, er Foreningen berettiget til – efter eget valg – at foretage (i) efterlevering, (ii) omlevering og/eller (iii) meddele Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen for den berørte ordre. Foreningen giver Køber meddelelse om den valgte afhjælpningsmetode indenfor rimelig tid efter, at Foreningen har modtaget Købers skriftlige meddelelse om mangler. Foreningen skal udføre den valgte afhjælpning indenfor rimelig tid.

8.2               Afhjælper Foreningen ikke manglen, er Køber berettiget til at ophæve den berørte ordre. Mangler ved en ordre berettiger ikke Køber til at annullere/ophæve tidligere eller fremtidige ordrer.

8.3               Foreningens ansvar for mangler er i alle tilfælde omfattet af punkt 10.1-10.5 nedenfor og dermed også begrænset i overensstemmelse hermed.

   9               PRODUKTANSVAR

9.1               Foreningens ansvar for personskader og skader på løsøre samt fast ejendom, der ikke er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, og som skyldes defekte produkter, er reguleret af den til enhver tid gældende danske produktansvarslov.

9.2               I alle tilfælde af erhvervstingsskader (f.eks. på produktionsdyr), er Foreningen alene ansvarlig, hvis Køber kan dokumentere, at produktansvarsskaden skyldes fejl og/eller forsømmelser hos Foreningen.

9.3               Har Køber medvirket til produktansvarsskadens indtræden eller en forværring heraf, er Foreningen berettiget til at reducere en eventuel erstatning til Køber forholdsmæssigt i forhold til graden af Købers medvirken.

9.4               Foreningens ansvar for erhvervstingsskader er i alle tilfælde omfattet af punkt 10.1 – 10.5 nedenfor og dermed også begrænset til DKK 100.000 pr. ordre.

10               ANSVAR

10.1               Under alle omstændigheder er Foreningens maksimale ansvar for Købers og/eller tredjemands dokumenterede tab begrænset til DKK 100.000 pr. ordre.

10.2               Foreningen er aldrig ansvarlig for Købers og/eller tredjemands indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, tidstab og avancetab.

10.3               Hvis Køber ophæver en ordre, kan Foreningens maksimale erstatningsansvar dog aldrig overstige værdien af den berørte ordre.

10.4               Køber er forpligtet til at holde Foreningen skadesløs i den udstrækning, at Foreningen pålægges ansvar overfor tredjemand for et tab, som Foreningen ikke er ansvarlig for eller som Foreningen har fraskrevet sig i medfør af disse salgs- og leveringsbetingelser.

10.5               Hvis tredjemand fremsætter et erstatningskrav mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom. Det indbyrdes forhold mellem Foreningen og Køber er dog alene reguleret af disse betingelser.

11               FORCE MAJEURE OG HARDSHIP

11.1               Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld; Arbejdskonflikter, strejker, lockout, svigtende levering og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, epidemier, pandemier og lignende force majeure og hardship situationer.

11.2               Den part, som påberåber sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

11.3               Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve afgivne ordrer og/eller samhandelsaftale mellem Køber og Foreningen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i punkt 10.1 nævnte omstændigheder.

12               BETALING

12.1               Der betales forud på baggrund af ordrebekræftelsen ved indbetaling til foreningens bankkonto eller med kortbetaling. Når varen er leveret, fremsendes fakturaen via e-mail.

12.2               Betaling kan ske ved:

12.2.1               Kortbetaling med Dankort, VISA-Dankort, MasterCard og VISA,

12.2.2               Mobile Pay ved check out

12.2.3               Bankoverførsel til Foreningens bankkonto i Danske Bank:

12.2.4               Reg-nr: [4713], kontonummer [16933260],

IBAN:      DK98 3000 0012 5355 97

SWIFT:    DABADKKK

12.3               Køber er aldrig berettiget til at modregne eventuelle krav mod Foreningen eller tilbageholde en del af købesummen, medmindre Foreningen skriftligt har accepteret dette i hvert enkelt tilfælde.

12.4               Opkrævning af kontingent til Foreningen hæves automatisk og fortsætter indtil Medlemmet aktivt standser betalingen til Foreningen.

13               AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER

13.1               Tvistigheder i anledning af Foreningens salg og levering af produkter til Køber samt disse salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres ved de almindelige domstole.

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.